Gedragskode en Dissipline

Gedragskode

GEDRAGSKODE

Die gedragskode van GLA vloei uit ons visie en etos...

Visie van Global Leierskapsakademie

Global Leierskapsakademie waag om `n innoverende leeromgewing daar te stel waar jongmense kan groei tot LEIERS wat `n impak sal maak en hul wêreld sal dien.

Die Etos van Global Leierskapsakademie

 • Die personeel van GLA is uitgesproke in hul geloof in Jesus Christus. Die waardes en tradisies van die skool sal dus deur hul leefstyl en lering beinvloed word.
 • Die skool sal bestuur word in `n vriendelike atmosfeer van sagtheid en nederigheid
 • Die omgewing wat deur bogenoemde geskep word en die daaruit voortspruitende dissipline sal die karakterbou van leerders bevorder.
 • By GLA streef ons uitstekende akademiese standaarde na en glo dat dit nie elemente van avontuur en pret uitsluit nie.
 • GLA glo in die waardevolle rol van mentorskap en sal verhoudings-opvoeding bevorder.
 • GLA ondersteun ervaringsleer as `n middel om leerders in staat te stel om teorie in die praktyk te kan toepas en sodoende lewensvaardighede te kan ontwikkel.
 • GLA sal l;aterale denke stimuleer en stel hom ten doel om elke leerder te ondersteun om tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.
 • GLA glo in die holistiese ontwikkeling van elke leerder.

Global Leierskapsakademie se vier kernwaardes is
 • omgee
 • respek
 • integriteit
 • uitstekende werksetiek
Hierdie waardes is van toepassing op ons verhouding met God, ander mense en onsself. Dit kan ook waargeneem word in ons rentmeesterskap van dit wat aan ons toevertrou is.

In die kernwaarde van OMGEE, is ons begeerte dat GLA `n plek sal wees waar:
 • die weg van die Koninkryk van God gevolg sal word;
 • ons vir ander sal omgee soos Jesus dit aan ons gemodelleer het;
 • ons ons verbind tot liefde en dus sal dissipline en teregwysings deur liefde gemotiveer wees.
 • leerders deur onderwysers geag sal word;
 • onderwysers deur leerders geag sal word;
 •  leerders vir mekaar sal omgee;
 • elke indiovidu sal weet dat hy/sy belangrik is;
 • onderwysers omgee sal demonstreer deur elke individu se naam te ken, goed voorbereid te wees en regverdig op te tree;
 • ons daarna sal streef om erkenning aan mekaar te gee;
 • ons elke dag sal begin deur tyd met God deur te bring.
Omdat ons die kernwaarde van omgee hoog ag, sal die volgende gedrag nie toegelaat word nie:

Bakleiery
 • Geen bakleiery, boelie of geweld
 • Geen wapens word toegelaat nie
Taal 
 • Geen swak taalgebruik of vloekery
In die kernwaarde RESPEK, is ons begeerte dat GLA 'n plek sal wees waar:
 • respek teenoor onderwysers duidelik sal wees
 • respek teenoor mekaar/mede-leerders gekweek sal word


Omdat ons die kernwaarde van RESPEK hoog ag, sal die volgende gedrag nie toegelaat word nie:

Gesels

 • Geen gepraat in die klas
 • Geen geskreeu in die klas
 • Geen persoon loop in die klas rond tydels 'n lesuur nie
 • Geen terugpraat teenoor onderwyser
 • Luister wanneer die onderwyser praat
 • Geen hardlopery in die gange tussen klasse

Eet in klas

 • Geen eet of drink in die klas

Netheid

 • Hou die skool, klaskamers en toilette skoon
 • Geen rommelstrooiery

Voorkoms

 • Geen grimeringSlegs horlosies,
 • geen ander juwele
 • Slegs een klein stel oorbelletjies
 • Geen oorringe vir seuns
 • Kort naels
 • Deurskynende naelpolitoer toelaatbaar
 • Netjiese hare
 • Geen hare in die oë

Romantiese verhoudings

 • Geen soenery, handvashou of langdurige omhelsings
 • Geen besoek van kêrels/meisies tydens skoolure

Selfone

 • Geen selfone

Omdat ons die kernwaarde van UITSTEKENDE WERKSETIEK en selfdissipline hoog ag, verwag ons:

Stiptelikheid

 • Stptelikheid word te alle tye verwag, asook vir klasse

Stokkiesdraai

 • Geen stokkiesdraai of wegbly van klasse word toegelaat nie.

Huiswerk

 • Huiswerk moet gedoen word en take betyds ingegee word.
 • Huiswerk moet in `n boek geskryf word.
 • Boeke moet elke dag by die skool wees.


Omdat ons die kernwaarde van INTEGRITEIT hoog ag, onderneem ons om:

 • Tree deursigtig en nederig op.
 • Praat die waarheid
 • Help studente om die volgende woorde van een van hul tydgenote te kan waarmaak:
"I need to learn honesty, I need to speak truthfully. I need to back up my words with actions so that they will not become lies. I need to stop interpreting the truth until it has lost any resemblance it has of its former self. I need to act without fear of discovery and speak without fear of correction, because what I say and do is honest. I need to be honest so that we can trust each other."

    Willem van Schalkwyk -

Omdat ons die kernwaarde van integriteit hoog ag, sal ons die volgende nie toelaat nie:

Diefstal

 • Geen diefstal

Misbruik

 • Geen rook
 • Geen alkohol
 • Geen verdowingsmiddels


Strafprosedure

Elkeen van die bogenoemde oortredings is aan `n spesifieke graad gekoppel. Hier volg die strafprosedure vir die onderskeie graad van die oortredings.

Graad 1 Oortredings
Die betrokke onderwyser (indien nie die leerder se registeronderwyser) tree in gesprek met die leerder, die leerder se registeronderwyser word ingelig en die voorval word op die leerder se dissiplinere rekord aangeteken. Indien die voorval eerste onder die aandag van `n nie-onderwys persoon kom, sal dit na die registeronderwyser verwys word vir verdere aandag. Indien dit `n eerste oortreding is, kan die leerder slegs `n waarskuwing/vermaning ontvang. Die ouer sal nie noodwendig in kennis gestel word nie: afhangende van die reaksie van die ouers van mede-leerders wat moontlik in die proses benadeel is, of wanneer `n spesifieke oortreding hom herhaal, of as daar `n tendens is dat `n leerder verskeie van die graad 1-oortredings het – al is dit nie `n herhaling van dieselfde oortreding nie – daar sal dan skriftelik/mondelings met die ouer van die leerder wat die fout begaan het, gekommunikeer word. Daar sal dan ooreengekom word op `n gepaste optrede en die besluit sal op die leerder se dissiplinere rekord aangeteken word. Indien `n leerder 3 graad 1 oortredings begaan het, gaan hy detensie sit.

Graad 2 Oortredings

Hierdie oortredings is van `n meer ernstige aard en sal derhalwe `n ander aanslag verg. Die intensiteit/aard van die gesprekvoering/optrede sal verskil van die hantering van graad 1 oortredings. Die betrokke onderwyser onder wie se aandag die voorval gebring is, sal in oorleg met die betrokke departementshoofde besluit op die kommunikasie wat met die ouers van al die betrokke leerders gevoer sal word. Daar sal volledig rekord gehou word van die voorval – insluitende die dissiplinere optrede wat daaruit mag voortspruit.

Enige insident wat deur `n nie-onderwyser personeellid, lid van die publiek, ouer, leerder of andere gerapporteer word, sal deur die registeronderwyser in oorleg met die betrokke departementshoof op dieselfde wyse as hierbo hanteer word.

Graad 3 Oortredings

Graad 3-oortredings dui op ernstige wangedrag. Alle insidente van hierdie aard sal onder die aandag van die skoolhoof gebring word, wat dan in oorleg met die betrokke departementshoofde (bestuurspan van die skool) sal besluit op `n gepaste kommunikasiewyse – wat onder andere die rapportering van die insident aan die skool se beheerliggaam sal insluit. Insidente van hierdie aard kan ook lei tot oorweging van tydelike skorsing of permanente uitsetting van die leerder.

Project of

Global Challenge

NPO - 066 - 651

Approved Cause

Nation Builder

Visitors Online

We have 48 guests and no members online